Θεσεις Εργασιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 7Α/2022 

KEKPA DIEK LOGO png

για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  «Λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ 5131947 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α ́/7-7-2016).
 5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.3244/04-08-2021 (ΑΔΑ:Ψ15Δ7ΛΡ-6ΧΖ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Κωδ. Πρόσκλησης:111, Κωδ.Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.:1025, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4977, Έκδοση:1/0) του Ε.Π. Θεσσαλίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 –2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο, με τίτλο: «Λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου»
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/3-1-2022 (ΑΔΑ:612Ψ7ΛΡ-ΡΩΡ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: Ένταξη της πράξης «Λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ 5131947 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
 7. Το από 3/1/2022 ελεγμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με κωδικό Πράξης MIS (ΟΠΣ):5131947.
 8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2480/23-3-2022 (ΑΔΑ:9ΟΗΚΟΚΨΩ-ΖΥΣ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Υποέργου 1 «Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Nεάπολης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131947 της δράσης «Λειτουργία δύο Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου».
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2478/23-3-2022 (ΑΔΑ:ΩΖΡΙΟΚΨΩ-ΕΞΒ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Υποέργου 2 «Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Ξηροκάμπου» με κωδικό ΟΠΣ(MIS)5131947 της δράσης «Λειτουργία δύο Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου».
 10. Το από 28/3/2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 1, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131947 και τίτλο Υποέργου: «Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Nεάπολης».
 11. Το από 28/3/2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 2, με κωδικό πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5131947 και τίτλο Υποέργου: «Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Ξηρόκαμπου».
 12. Την υπ.αριθμ. 254/03-10-2022 ( ΑΔΑ ΨΟΤΟΟΚΨΩ-1ΨΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης για την ειδικότητα Κοινωνικός Λειτουργός (Συντονιστής) για το Υποέργο 2 HOTSPOT Ξηρόκαμπος της πράξης με τίτλο «Λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος) στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ513947.
 13. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου σε μία (1) κοινωφελή επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) (ΦΕΚ 1316/Β ́/16-6-2011).
 14. Την υπ’ αριθ. πρωτ.8275/5-10-22 βεβαίωση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
 15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10115/23-11-2022 έγγραφο του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου σχετικά με το απαιτούμενο τυπικό προσόν της γνώσης Η/Υ, για την προκηρυχθείσα ειδικότητα.

 Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 2 της δράσης «Λειτουργία δύο Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος)», στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5131947, που εδρεύει στο Δήμο Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
117

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη λειτουργία του Υποέργου 2 HotSpot Ξηρόκαμπος)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

 

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
( Συντονιστής)

 

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου 2

31-10-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.

 

1

 

*Με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σοφία Χάλαρη

 

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:

The download folder seems to be invalid.