Θεσεις Εργασιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

KEKPA DIEK LOGOsmall
για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ


Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:


The download folder seems to be invalid.

 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. την υπ` αριθμ. 172/2923 ( ΑΔΑ 93ΤΒΟΚΨΩ-ΟΙ5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την έγκριση της ανακοίνωσης,
 2. την υπ` αριθμ 59/2023 ( ΑΔΑ ΨΦΠ1ΟΚΨΩ-ΕΚΩ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με θέμα: Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για τις νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024,
 3. την υπ` αριθμ. πρωτ. 35152/25-4-23 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών,
 4. τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ.2 περ. β ́ του Ν. 2190/94,
 5. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009,
 6. 6. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης
  (ΦΕΚ 1807/2-7-2014),
 7. το ΦΕΚ υπ` αριθμ. 5837/15-12-21 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ»
 8. τα άρθρα 38-42 του Ν. 4765/21
 9. το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

 Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Έδρα υπηρεσίας 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός ατόμων 

001 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ )

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

002 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ στον τομέα ΥΓΕΙΑΣ

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

003 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
(για τη στελέχωση της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στο τομέα Τουρισμού και των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων)

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Οικονομολόγων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

004

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

005

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

006

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται)  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

007

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

008 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

[για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)]  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Πληροφορικής  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

009 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των ειδικοτήτων)  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Πληροφορικής   

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

010

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων   

( σε έλλειψη ΤΕ Εσωτερικής Διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένου) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

011

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται) 

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Ιστορικός Τέχνης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Έδρα υπηρεσίας 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός ατόμων 

012 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται )  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Χημικών 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

013 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται)  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Καλών Τεχνών           

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

014 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Διατροφής και Διαιτολογίας)  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Βιολογίας               

Από την υπογραφή  της σύμβασης και έως 30/06/2024

015 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων- Ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός ) 

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού                  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

016 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων- Ειδικότητα Ποδόσφαιρο )  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού                  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

017 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας  Προπονητής Αθλημάτων –Εαρινό εξάμηνο ) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Ψυχολογίας  

( σε έλλειψη ΠΕ ΣΕΦΦΑ  με εξειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία)  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

018 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται )  

Δήμος Βόλου 

ΠΕ Ιατρικής  

(σε έλλειψη Πτυχίο  ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

019 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Γραφιστών 

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

020 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Φωτογράφων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

021 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Στέλεχος Μονάδας Φιλοξενίας)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

022 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Στέλεχος Οικονομίας Διοίκησης στο τομέα Τουρισμού)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

023 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας Τεχνολιγίες Επικοινωνίας και πληροφοριών στη ταξιδιωτική βιομηχανία l)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Έδρα υπηρεσίας 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός ατόμων 

024 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας διατροφής και διαιτολογίας )  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

025 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση των ειδικοτήτων τεχνικός μαγειρικής τέχνης και τεχνικός αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

026 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση για τις ειδικότητες ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΉΣ  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

027 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

[(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)]  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

028 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

[(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Ηλεκτρονικός  Μηχανικός ή  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

029 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Λογιστικής 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

030 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ )  

Δήμος Βόλου 

ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

031 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος 

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ αντίστοιχηςειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

032 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Ειδικό Ενδυματολογίας-

Σχεδιαστή μόδας ( δηλ. ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας, )   (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ αντίστοιχηςειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

033 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

[για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)] 

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης 

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Έδρα υπηρεσίας 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης 

Αριθμός ατόμων 

034 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Τεχνικών ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής 

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίοΒ/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

035 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

[για τη στελέχωση του μαθήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)] 

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Τεχνικών ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής 

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίοΒ/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024 

036 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση του μαθήματος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Τεχνικών ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής 

 (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίοΒ/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

037 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Φωτογράφων 

( δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

038 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ)  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Κεραμιστών 

(για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης) (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείςεπαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

039 

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ  

(για τη στελέχωση της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

Δήμος Βόλου 

ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ( δηλ. ΙΕΚ)   

(για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2024

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

001, 002, 003 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 19961997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και  Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

004 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Γαλλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

005 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Γερμανικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

006 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Αγγλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

007 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

008, 009 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής   της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

010 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα  Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Πτυχίο ΤΕ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων  

011 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ΕΑΠ  σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισμό ή πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

012 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή δίπλωμα  Χημικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

013 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Σχολών Καλών Τεχνών - τμήμα Εικαστικών Τεχνών , ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής αντίστοιχηςειδικότητας, πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

014 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας

015 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ ΣΕΦΑΑ με κατεύθυνση κλασικός αθλητισμός

016 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ ΣΕΦΑΑ με κατεύθυνση Ποδόσφαιρο  

017 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Ψυχολογίας, ελλείψει αυτού   

 Πτυχίο ΣΕΦΑΑ με εξειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία  

018  

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Ιατρικής 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Πτυχίο  ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής  

                  019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Καλλιτεχνικών σπουδών τμήμα Γραφιστικής με κατεύθυνση Γραφιστικής και τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Πτυχίο  ΔΕ (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο)  

020 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ  Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

021,022,023 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

024, 025 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

026 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

027 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

028 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

029 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Λογιστικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

030 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Διαιτολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

031 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος  

( ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

032 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Ειδικός Ενδυματολογίας-Σχεδιαστής μόδας  ΙΕΚ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

033 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ  ή  άλλης 

αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη διδακτική και  επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο

034,035 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο ζαχαροπλαστικής 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο ζαχαροπλαστικής  

036 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής  ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο αρτοποιίας 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο αρτοποιίας 

037 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Φωτογράφων  ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο ΔΕ Κεραμιστών ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

038 

αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο 

039 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  ΙΕΚ με 4ετη εμπειρία ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 5ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

 

Οι υποψήφιοι/ες    πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

-Οι παραπάνω προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής για το 2023-2024. Η τελική κατανομή των ωρών των μαθημάτων θα γίνει με βάση τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, μετά και την οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής για το 2023-2024. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την υλοποίηση σεμιναρίων εφόσον  προκύψουν. 

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σοφία Χάλαρη