Θεσεις Εργασιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023

για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ Βόλου» 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α ́/7-7-2016).
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ.Α ́/17-12-2022).
 5. Την υπ’ αριθμ. 20745/24-2-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1390/τ.Β ́/9-3-2023) «Tροποποίηση της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29-9-1993 υπουργικής απόφασης ‘Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας – αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Β’789)».
 6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2279/10-6-2016 (Κωδικός Πρόσκλησης: 016, Α/Α ΟΠΣ:1545, Έκδοση: 1.0 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» με τίτλο: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλία».
 7. Την υπ’ αριθμ. 3844/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».
 8. Την υπ’ αριθμ. 4000/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «1η τροποποίηση της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».
 9. Την υπ’ αριθμ. 11671/21-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415».
 10. Την υπ’ αριθμ. 5183/9-9-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «2η τροποποίηση της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».
 11. Το από 12-9-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.
 12. Την υπ’ αριθμ. 7962/28-9-2022 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, με θέμα: «2η τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415».
 13. Το από 30-9-2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.
 14. Την υπ’ αριθμ. 83/28-4-2023 ( ΑΔΑ 6ΜΣΒΟΚΨΩ-ΦΑΗ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, με θέμα 2ο: «Έγκριση για ανακοίνωση για μια θέση για τη δομή ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου, στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης : Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”, με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».
 15. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου σε μία (1) κοινωφελή επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) (ΦΕΚ 1316/Β ́/16-6-2011).
 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3585/5-5-23 βεβαίωση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
110

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου»)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΤΕ Εργοθεραπείας

 

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-10-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου

 

1

 

*Με την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σοφία Χάλαρη

 

 

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:

The download folder seems to be invalid.

 


Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο "κατέβασμα" των αρχείων, κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να τα κατεβάσετε από εναλλακτικό σημείο

 

 


 

Επίσης, μπορείτε να δείτε πιο κάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ή και να κατεβάσετε την ανακοίνωση στον υπολογιστή σας