Θεσεις Εργασιας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων

 

Αρχεία


The download folder seems to be invalid.


ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 16/09/2021                                                    Αρ.Πρωτ. 7014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΚ

Στις 9/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία του ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, οδός Ρήγα Φεραίου 1 και Χείρωνος στο Βόλο, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού για τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ, σύμφωνα με την υπ ́αριθμ6289/23-08-2021ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με βάση την υπ’ αριθμ 141/2021 (ΑΔΑ 6Ε60ΟΚΨΩ-ΩΟΥ)απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής παρόντες ήταν οι εξής: (1) Μαρία Βούλγαρη (υπάλληλος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ αορίστου χρόνου), (2) Μαρία Αποστολίδη, Υπάλληλος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ αορίστου χρόνου και (3) Παναγιώτα Παπαθωμά, υπάλληλος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ αορίστου χρόνου. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ, η επιτροπή επελήφθη της εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά που ορίζονταν στην υπ ́αριθμ 6289/23-08-2021 ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και προχώρησε στη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών. Στις 15:30 μ.μ. η συνεδρίαση διακόπηκε και στη συνέχεια επαναλήφθηκε στις 10/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00μ.μ. με τους παρόντες: 1) Μαρία Βούλγαρη, 2) Μαρία Αποστολίδη, 3) Παναγιώτα Παπαθωμά. Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 15:30 μ.μ και συνεχίστηκε στις 13/09/2020ημέρα Δευτέρα και από ώρα 8:00 π.μ έως 15:30 μ.μ. με τους παρόντες: 1) Μαρία Βούλγαρη, 2) Μαρία Αποστολίδη, 3) Παναγιώτα Παπαθωμά. Αφού περατώθηκε η μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτών η επιτροπή κλήθηκε στις 14/09/2021ημέρα Τρίτη, να αποφασίσει για την οριστική κατάταξη με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν στην ανακοίνωση. Κατόπιν συνέταξε τους πίνακες κατάταξης υπ ́αριθμ6986/14-09-2021πιστοποιημένων εκπαιδευτών και πίνακες κατάταξης υπ ́αριθμ6988/14-09-2021 μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών, οι οποίοι θα αναρτηθούν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης www.kekpa.gr και του ΔΙΕΚ www.diek.gr.

Στον υπ ́αριθ 6986/14-09-21πίνακα πιστοποιημένων εκπαιδευτών δεν προσήλθε κανείς πιστοποιημένος υποψήφιος στους κάτωθι κωδικούς :

003,007,008,009,012,014,015,016,017,018,021,022,024,026,027,028,029,030,031, 032,033, 034

Τελικοί Πίνακες

ΠΕ για Θεσεις 001-014